کمیته علمی

 • دکتر پیام نبوتی (استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران)- دبیر علمی کنگره 
 • عسگر دوستدار رزی (مربی دانشگاه علوم پزشکی ایران)- رئیس کنگره
 • دکتر علی میرزاجانی (استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران)
 • دکتر ابراهیم جعفرزاده پور (استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران)
 • دکترعباس عظیمی خراسانی (استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد)
 • دکتر جواد هرویان (استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد)
 • دکتر عباسعلی یکتا (استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد)
 • دکتر مسعود صادقی (استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
 • دکتر هاله کنگری (استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
 • دکتر مسعود خرمی نژاد (استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 • دکتر امیر اسهرلوس (استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران)
 • دکتر سمیرا حیدریان (استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران)
 • دکتر عبداله فرزانه (استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران)
 • دکتر عباس ریاضی (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران)
 • دکتر ساره صافی (استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
 • دکتر سعید رحمنی (استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
 • دکتر حمیده صباغی (استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
 • دکتر محسن حیرانی (دکترای تخصصی اپتومتری)
 • دكتر راحله مروج (استاديار دانشگاه علوم پزشكي ايران)


اخبــارگالریبرگزار کنندگان


حامیان کنگره